Hands4Horses Dierfysiotherapie

Algemene voorwaarden

Toestemming van dierenarts Om uw dier fysiotherapeutisch te mogen onderzoeken en te behandelen heeft u toestemming nodig van uw dierenarts. Tenzij het een preventief consult is. Neem dus tijdig contact op met uw dierenarts om de verwijzing en eventueel het patiënten verslag te regelen. Indien het paard al door de dierenarts gezien is, vraag ik u om het verslag van de behandeling vooraf te mailen of tijdens het eerste consult bij u te hebben. Ook eventuele behandel formulieren van andere therapeuten of specialisten graag meebrengen.

Toestemming voor contact dierenarts Soms is het nodig om contact te leggen met uw dierenarts over de verdere voortzetting van de behandeling van uw dier. Hiervoor heb ik uw toestemming nodig. Door het sluiten van een behandelovereenkomst geeft u mij toestemming om contact op te nemen met uw dierenarts en andere therapeuten en/of specialisten. Uiteraard zal H4H dit contact enkel leggen indien dit noodzakelijk wordt geacht en zal dit vooraf met u worden overlegd. De besproken informatie over het dier zal in vertrouwen en met respect behandeld worden en niet met derden worden gedeeld. Tenzij u daarvoor toestemming geeft. H4H zal aan u doorgeven dat er met de dierenarts/specialist overleg zal worden en hiervan een terugkoppeling geven.

Informatie Voor de behandeling dient u alle gegevens en informatie over het paard te verstrekken en geen, voor het onderzoek en de behandeling van belang zijnde gegevens, achter te houden. Indien achteraf blijkt dat niet alle benodigde informatie is verstrekt dan kan H4H de behandeling staken en is zij niet aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van het achterhouden van de informatie.

Behandelplek Om uw paard zo goed mogelijk te kunnen onderzoeken zijn een aantal aspecten van belang: Het dier is nog niet getraind die dag en is schoon en droog. Het dier is gewend om aangeraakt te worden en kan voetjes geven. Bepaalde faciliteiten zijn noodzakelijk om het paard in beweging te kunnen tonen, zoals een verhard terrein (erf/parkeerplaats) en een zachte ondergrond (longeer-/rijbak met niet te zware bodem). De meest geschikte plaats om het paard te behandelen is een schone plek met een vlakke ondergrond. Het is prettig als dit een overdekte ruimte is. Eventuele overige benodigdheden zijn een hoofdstel, longeerlijn, longeerzweep, beenbeschermers en uw zadel. Zorg ten alle tijden dat u een cap bij u heeft, het kan zijn dat ik u vraag het paard onder het zadel te laten zien.

Een schoon paard dat klaar staat In de planning houd H4H rekening met een consultduur van ongeveer 90 minuten bij een eerste behandeling en bij een tweede behandeling max 60 min. Om deze tijd zo effectief mogelijk te benutten, is het prettig het paard vooraf van de weide/paddock te halen, te poetsen en de benodigdheden klaar te hebben liggen. Soms duurt het tweede consult wat langer dan 60 minuten indien het paard ook onder het zadel bekeken wordt.

Betaling Particuliere klanten dienen direct na het consult contant of via IDEAL te betalen. Mocht u zelf niet bij de behandeling aanwezig kunnen zijn, dan dient degene die het paard vast houdt de betaling te voldoen. Van de betaling kan, indien gewenst, direct een factuur geschreven worden.

Verzekering voor uw paard? Eigenaren die de het factuurbedrag kunnen verhalen op de verzekering kunnen een factuur via de mail krijgen. Geeft u hiervoor duidelijk aan wat er op de factuur vermeld moet staan. Houd er rekening mee dat de meeste verzekeraars een geschreven verwijzing van de dierenarts eisen.

Afzeggen Indien de geplande afspraak niet door kan gaan verzoek ik u dit binnen 24 uur voor het consult aan mij door te geven via een telefoontje, SMS of een Whatsapp bericht. Indien u niet binnen 24 uur voor het consult afzegt worden er 50% van de kosten in rekening gebracht. Indien u de afspraak vergeet en H4H reeds klaar staat voor de behandeling van uw paard zullen alle kosten (consult en reiskosten) aan u in rekening worden gebracht.

Algemene Voorwaarden, Privacy verklaring en overige mededelingen

Artikel 1: definities die altijd in algemene voorwaarden horen:

Dierenfysiotherapeut is een fysiotherapeut die zich, na de opleiding tot humaan fysiotherapeut, verder geschoold heeft (middels de opleiding tot dierenfysiotherapeut) in het fysiotherapeutisch mogen behandelen van dieren. Krachtens de wet Besluit en Regeling diergeneeskundigen en het Besluit opleidingseisen en deskundigheid dierenfysiotherapeut, vermeld staat in het Register Diergeneeskunde als paraveterinair. In deze algemene voorwaarden ook aangeduid als Hands4Horses, Mirthe de Nijs-Reijns.

Klant: de eigenaar van het te behandelen dier en/of de aanbieder van het dier in wiens opdracht Hands4Horses dierfysiotherapeutische behandelingen verricht en/of adviezen geeft.

Patiënt(en): het door de klant ter behandeling aangeboden dier, dieren of groepen van dieren en/of het dier, de dieren of groepen van dieren die middels dierfysiotherapie/ dry needling/ fascia technieken/ tapen etc behandeld wordt.

Behandel)overeenkomst : de overeenkomst (van opdracht) tussen Hands4Horses (vanaf hier H4H) en de klant tot het verrichten van dierfysiotherapeutische behandelingen, en/of het geven van adviezen.

Debiteur: Klant en eigenaar van patiënt. Degene op wiens naam de factuur van H4H is opgemaakt.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (behandel)overeenkomsten die tot stand komen tussen H4H en de klant/debiteur, voor zover daarvan niet van tevoren uitdrukkelijk en schriftelijk van is afgeweken.

2.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de klant binden H4H niet. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden gelden alleen tussen partijen indien H4H schriftelijk met deze aanvullende en/of afwijkende voorwaarden heeft ingestemd.

Artikel 3: Totstandkoming (behandel)overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen tot het sluiten van een (behandel)overeenkomst zijn vrijblijvend, tenzij bij de aanbieding anders is aangegeven.

3.2 De tussen H4H en de klant te sluiten (behandel)overeenkomst is eerst rechtsgeldig vanaf het moment dat de overeenkomst door H4H schriftelijk is bevestigd, dan wel wanneer H4H met de uitvoering van de overeenkomst (onderzoek/ behandeling) is begonnen.

3.3 H4H heeft te allen tijde het recht om indien een aanbod tot het sluiten van een (behandel)overeenkomst uiteindelijk niet tot een definitieve overeenkomst leidt, alle kosten die H4H heeft moeten maken om de aanbieding aan de klant te verstrekken, in rekening te brengen.

3.4 H4H heeft het recht om het sluiten van een behandelovereenkomst, ten aanzien van een aan haar ter behandeling aangeboden patiënt, om door haar te motiveren redenen te weigeren, dan wel slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen.

Artikel 4: Inhoud (behandel)overeenkomst

4.1 De tussen H4H en de klant gesloten (behandel)overeenkomst leidt tot een inspanningsverbintenis van H4H en tot het leveren van een dierfysiotherapeutische behandeling en/of advies. H4H voert deze werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van haar mag worden verwacht.

Artikel 5: Tussentijdse beëindiging (behandel)overeenkomst

5.1 De tussen H4H en klant gesloten (behandel)overeenkomst kan in de volgende gevallen tussentijds worden beëindigd:

  • Op het uitdrukkelijk verzoek van de klant, waarbij de klant zo nodig zal worden gewezen op de mogelijke gevolgen van deze voortijdige beëindiging voor de patiënt en, indien beëindiging geschiedt tegen het advies van de Dierenarts en/of H4H in, erop zal worden gewezen dat dit zal geschieden op risico van de klant en zo nodig de klant hierover een schriftelijke verklaring laten afleggen;
  • Indien de te behandelen patiënt overlijdt;
  • Indien H4H van mening is dat van haar redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de behandeling zal worden voortgezet omdat er geen redelijke kans (meer) is op een beoogd en/of gewenst resultaat;
  • Indien het vertrouwen tussen H4H en de klant op ernstige wijze is verstoord.

5.2 Indien de (behandel)overeenkomst op eenzijdig verzoek van H4H tussentijds wordt beëindigd, dan zal H4H, alvorens hiertoe over te gaan, de klant hierover informeren en haar motivatie aan de klant uiteenzetten, tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.

5.3 Indien de (behandel)overeenkomst voortijdig zal worden beëindigd dan zal de overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de klant in rekening worden gebracht, tenzij er sprake is van ondeelbare werkzaamheden.

Artikel 6: Tarieven en betaling

6.1 Alle prijzen zijn per 1-1-2020 vrijgesteld van BTW en wordt daardoor niet op de factuur vermeld. De tarieven worden op de website vermeld.

6.2 Betaling dient direct na de behandeling contact of via IDEAL te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Indien de eigenaar zelf niet bij de behandeling aanwezig kan zijn, dan dient degene die het paard vast houdt de betaling direct na het consult contant of via IDEAL te voldoen.

6.3 Particuliere klanten dienen het consult direct na het consult contant of via IDEAL te betalen, tenzij anders overeengekomen. Indien er een factuur gemaakt wordt dienen betalingen in ieder geval binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Het factuurbedrag dient uiterlijk op de 14e dag na de factuurdatum te zijn bijgeschreven op het rekeningnummer van H4H.

6.4 De Debiteur is niet gerechtigd verrekening, uit welke hoofde dan ook, toe te passen ten aanzien van bedragen, die door H4H in rekening worden gebracht voor de door haar verrichte werkzaamheden.

6.5 Indien de factuur niet binnen de gestelde betalingstermijn is voldaan, is de klant/debiteur in verzuim. In dat geval is H4H gerechtigd om (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen alsmede de wettelijke (handels)rente, vanaf de vervaldatum van de factuur tot de dag der algehele voldoening. Indien de klant/debiteur een consument is, worden buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht volgens Het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, als bedoeld in artikel 6:96 lid 4 BW. Indien de Klant/Debiteur een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrag, dan wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 40,00.

6.6 H4H heeft het recht om in voorkomende gevallen voorafgaand aan de uitvoering van haar werkzaamheden van de klant een aanbetaling te verlangen en niet eerder met de werkzaamheden aan te vangen dan nadat het bedrag door H4H is ontvangen.

Artikel 7: Annulering

7.1 Afspraken dienen 24 uur van tevoren schriftelijk geannuleerd te worden. Indien de afspraak niet binnen 24 uur van te voren geannuleerd is, worden 50% van de consultkosten in rekening gebracht. Indien u de afspraak vergeet en H4H onverrichte zake naar de locatie van uw paard gekomen is, zullen alle kosten (consult- en reiskosten) in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Klachten

8.1 H4H zal er alles aan doen om de Klant zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van de behandeling.

8.2 Klachten over de uitvoering van de behandeling moeten binnen bekwame tijd (maximaal 30 dagen) nadat de Klant het gebrek heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij H4H.

8.3 De Klant dient H4H in de gelegenheid te stellen de klacht te onderzoeken en naar eigen inzicht af te handelen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Indien H4H op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van H4H in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. De polisvoorwaarden en polisbladen van deze verzekering liggen bij H4H ter inzage, waarvan op verzoek van de klant een afschrift verstrekt zal worden. Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijf)stagnatie en dergelijke.

9.2 H4H sluit, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld, iedere aansprakelijkheid uit voor schade ten gevolge van toediening van diergeneesmiddelen door klant zelf en te zake toediening van diergeneesmiddelen in opdracht van derden, waaronder inbegrepen toediening in opdracht van overheidsinstanties alsmede letsel en/of schade door de toediening van deze middelen, de eventuele bijwerkingen daarvan en onzorgvuldigheden bij de vervulling van de daarvoor geldende administratieve verplichtingen en daarmee samenhangende bewijsproblemen.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

10.1 Op alle (behandel)overeenkomsten tussen H4H en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 In geval een geschil behoort tot de wettelijke competentie van de Arrondissementsrechtbank, is de rechtbank van de plaats van vestiging van de praktijk van H4H bevoegd van het geschil kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.

Artikel 11: Eigendom, Administratie, AVG verwerkersovereenkomst en privacyverklaring

Hands4Horses dierfysiotherapie verwerkt in opdracht van de eigenaar van het dierfysiotherapeutisch te behandelen paard persoons-, en patiëntgegevens. Hiervoor is het nodig dat er een verwerkersovereenkomst afgesloten wordt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze overeenkomst wordt uitgelegd en vastgelegd waarom en hoe de persoons-, en patiëntgegevens worden verwerkt. Hoe deze veilig opgeslagen worden, welke rechten u heeft en hoe er wordt omgegaan met datalekken.

Deze verwerkersovereenkomst maakt onderdeel uit van de algemene voorwaarden van Hands4Horses Dierfysiotherapie

11.1 Hands4Horses Dierfysiotherapie en Eigenaar van het dierfysiotherapeutisch te behandelen paard

Eigenaar van het dierfysiotherapeutisch te behandelen paard wordt in deze overeenkomst de

klant genoemd.

Hands4Horses Dierfysiotherapie (verder genoemd als H4H) is in deze overeenkomst de verwerkingsverantwoordelijke en verwerker genoemd.

H4H is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57978026

11.2 Welke gegevens worden er bewaard, voor welk tijdsbestek en met welke doeleinden

- Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en eventueel email van de eigenaar

- Naam, leeftijd, ras, chip/levensnummer, gebruiksdoel, dierfysiotherapeutische onderzoeks-, en behandelgegevens van het te behandelen paard (patiëntgegevens)

- H4H verwerkt bovenstaande gegevens met een administratief doel en zullen voor 5 jaar bewaard worden

- Wettelijk is vastgelegd dat dierenfysiotherapeuten een degelijke administratie met betrekking tot onderzoek en behandelen van patiënten moeten bijhouden

- Het verschaffen van patiënt informatie aan behandelend dierenarts, dit in nadrukkelijk overleg en met schriftelijke toestemming van eigenaar van het dierfysiotherapeutisch te behandelen paard

- Verwerkingsverantwoordelijke, staat ervoor in dat vanaf 25 mei 2018, het moment dat de AVG van kracht is, een register wordt bijgehouden van de onder deze verwerkersovereenkomst geregelde verwerkingen.

- Eigenaar van het dierfysiotherapeutisch te behandelen paard vrijwaart H4H tegen alle aanspraken en claims die verband houden met het niet of niet juist naleven van deze registerplicht.

11.3 Verantwoordelijkheden van H4H naar klant

Er wordt afgesproken en vastgelegd dat H4H zorg zal dragen voor de naleving van de huidige privacywet- en regelgeving. De toegestane verwerkingen zullen uitgevoerd worden in papieren statussen en in en goed digitaal beveiligde omgeving.

H4H is enkel verantwoordelijk voor de verwerking van de persoons-, en patiëntgegevens die onder deze verwerkersovereenkomst vallen onder instructies van eigenaar en onder uitdrukkelijke eindverantwoordelijkheid van H4H als verwerkingsverantwoordelijke.

H4H garandeert klant dat de persoons-, en patiëntgegevens die wij verwerken volgens deze verwerkersovereenkomst niet onrechtmatig zijn verkregen en geen inbreuk maakt op enig recht van derden. H4H zal zorgdragen voor het naleven van de voorwaarden die op grond van de Wbp en AVG worden gesteld aan het verwerken van persoons-, en patiëntgegevens door ons vanuit onze rol als verwerker.

11.4 Doorgifte van persoons-, en patiëntgegevens

Persoons-, en patiëntgegevens worden met schriftelijke toestemming van klant, indien gewenst en noodzakelijk voor aanvullende diagnostiek, door H4H gedeeld met behandelend/verwijzend dierenarts. Dit zal of digitaal middels email of telefonisch geschieden. Klant mag/kan te allen tijde de status van hun dier bij H4H opvragen zodat klant zelf zorg draagt voor overdracht van informatie naar andere disciplines al dan niet de verwijzend dierenarts

11.5 Plaatsing van video of fotomateriaal op social media accounts van H4H

H4H zal klant te allen tijde toestemming vragen om beeldmateriaal te maken. Tevens wordt door H4H al dan niet schriftelijk toestemming gevraagd het beeldmateriaal te plaatsen op een social media account van H4H (Facebook, Instagram) Beeldmateriaal zal door H4H te allen tijde anoniem geplaats worden op social media.

11.6 Beveiliging

H4H zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoons-, en patiëntgegevens te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking. Er wordt in geval van digitale gegevensverwerking gebruik gemaakt van geavanceerde firewalls en antivirusprogramma’s. In geval van papieren statussen worden deze op een aparte, afgezonderde en afsluitbare ruimte opgeslagen.

11.7 Meldplicht datalekken

De AVG vereist dat eventuele datalekken gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke van de data. Zodra H4H op de hoogte is van een inbreuk, dient zij de toezichthoudende autoriteiten daarvan binnen 72 uur in kennis te stellen. Wanneer de inbreuk in verband met persoons-, en patiëntgegevens naar alle waarschijnlijkheid een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, moet H4H ook de betrokkenen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens in kennis stellen. H4H zal de klant op de hoogte houden van de voortgang en maatregelen die getroffen worden.

11.7.1 Bepaling datalek

Voor het bepalen van een datalek, gebruiken we de AVG en de Beleidsregels meldplicht datalekken als leidraad. Onder een datalek vallen alle beveiligingsincidenten waardoor de bescherming van persoonsgegevens op enig moment is doorbroken of waardoor de persoonsgegevens blootgesteld zijn aan verlies of onrechtmatige verwerking. Het kan bijvoorbeeld gaan om het verlies van een USB-stick of computer, inbraak door een hacker, verzending van een e-mail waarin de e-mailadressen zichtbaar zijn voor alle geadresseerden of een malwarebesmetting.

11.8 Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Op alle persoons-, patiëntgegevens die wij van u ontvangen en/of zelf verzamelen in het kader van deze verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Dierfysiotherapeuten hebben wettelijk een geheimhoudingsplicht. We zullen deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor we het hebben verkregen tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet herleidbaar is tot de betrokkenen.

De geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover klant een uitdrukkelijke toestemming, al dan niet schriftelijk, heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen. Of indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van onze algemene voorwaarden of deze verwerkersovereenkomst of indien er een wettelijke verplichting bestaat om informatie aan een derde te verstrekken.

11.9 Audit

De klant heeft het recht om een audit uit te voeren of uit te laten voeren door een deskundige onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden. Dit ter controle van naleving van alle punten uit deze verwerkersovereenkomst en alles wat daar direct verband mee houdt.

Deze audit vindt uitsluitend plaats nadat door u bij H4H de aanwezige soortgelijke relevante auditrapportages hebt opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigt. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij H4H aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze verwerkersovereenkomst door ons. De door u geïnitieerde audit vindt drie weken na voorafgaande aankondiging door u en vindt maximaal eens per kalenderjaar plaats.

H4H zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn van maximaal drie weken ter beschikking stellen. De bevindingen van de uitgevoerde audit zullen door H4H in onderling overleg worden beoordeeld en gezamenlijk wordt bepaald welke wijzigingen worden doorgevoerd bij H4H.

Alle kosten van de audit komen voor rekening van de klant, waaronder ook de (interne) kosten die wij maken. Hieronder vallen dus ook de kosten van een derde partij als deze ingeschakeld wordt om de audit uit te voeren.

11.10 Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van ons beide voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze verwerkersovereenkomst, uit onrechtmatige daad of anderszins, wordt beperkt tot de hoogte van de laatste factuur die u hebt voldaan. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat H4H de schade zo spoedig mogelijk na het bekend worden daarmee schriftelijk bij u meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding door u vervalt door het enkele verloop van drie maanden nadat H4H bekend is geworden met het feit dat u schade hebt geleden.

11.11 Duur en beëindiging

H4H bewaard uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor H4H ze verzameld, ontvangt en/of gebruikt. In het algemeen hanteert H4H daarbij de volgende bewaartermijnen:

- Klantgegevens (NAW gegevens, email adres, telefoonnummer) tot 2 jaar na laatste facturatie

- Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens 7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht

De klant heeft het recht H4H te allen tijde te verzoeken de persoonsgegevens te verwijderen/aan te passen*.

Let op onderstaande is een uitzondering wegens wetgeving:

* Privacy is belangrijk. Echter, bestaande wetgeving met betrekking tot de uitvoering van het beroep dierfysiotherapie blijft staan en staat “boven” de privacywetgeving. Dat betekent o.a. dat dierenfysiotherapeuten een degelijke administratie met betrekking tot onderzoek en behandelen van patiënten moeten bijhouden. In de privacywetgeving wordt gesproken over het “right to be forgotten”; dat wil zeggen dat een natuurlijk persoon mag vragen om privacy gerelateerde gegevens te verwijderen. Echter, dit is in strijd met de plicht van dierenfysiotherapeuten een administratie bij te houden. Dat betekent dat een dergelijk verzoek slechts deels ingewilligd kan worden; gegevens kunnen bv geanonimiseerd of gepseudominiseerd in onze administratie blijven staan (bv Naam paard, Chip nr / levensnummer, etc).

11.12 Oplossen van geschillen

Laten we eerst uw geschil samen bespreken en proberen er samen uit te komen zonder dat er een officiële juridische procedure nodig is. H4H hoort graag als u niet tevreden bent. Indien beide partijen er niet uitkomen zal het geschil voorgelegd worden aan een bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar H4H gevestigd is. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

MariusBirkhoffWebDesign